قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کارون (نفت)

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۱:۳۵

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۳۶۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۳۳۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۶۹۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۶۹۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۶۹۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۶۰۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۶۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۸۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۲۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۶۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۵۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۵۰۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۵۳۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر