قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۵۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۵:۰۰

۱۹۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۱۲۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۵:۰۰

۲۷۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۰۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۵:۱۰

۲۴۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۵:۲۵

۲۳۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۹۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۰۶:۳۰

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۵۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۴۸۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

نفت ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۴۳۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۴۱۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۴۳۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر