قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۶۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۶۸۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۵۸۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۶۰۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: I۳۵۶۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۳۵

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۵۳۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۵۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۵۸۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۱۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۶۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۶۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر