قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۵۹۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۶۳۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۶۷۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۷۱۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۷۵۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۷۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۵۵۶,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۴۹۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۵۱۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۴۸۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۵۸۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۰۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۴۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۰۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۴۴۰,۶۱۲ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۱۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۳۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۷۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۱۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۳۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۲۶۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۹۸۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۱۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۸۶۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۸۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۷۵۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۷۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر