قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۸۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۱,۰۰۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۱۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۱,۰۲۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۵

۱,۰۵۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۹۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۰۳۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۰۴۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۱,۰۳۱,۲۴۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۱,۰۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر