قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۹۳۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۹۳۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۹۳۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۹۳۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۹۹۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۱,۰۰۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۱,۰۱۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۵

۹۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر