قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۹۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۹۵۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۹۶۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۹۳۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۰۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۸۳۹,۱۶۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۸۶۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: I۳۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۸۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۵۶۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۵۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۷۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۰۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۷۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۹۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۸۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۷۴۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۸۳۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۷۷۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۴۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۷۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

پارس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۴۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۷۶۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۷۵۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۹۳۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۵۰

۸۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۵۰

۸۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۵۰

۸۶۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۲۶۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اهواز
ساعت حرکت: ۲۳:۵۰

۸۸۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر