قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:10
اصفهان

۱۴۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
07:10
اصفهان

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:10
اصفهان

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
07:10
اصفهان

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۳۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:35
اصفهان

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:50
اصفهان

۱۴۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
16:50
اصفهان

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:40
اصفهان

۱۱۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:40
اصفهان

۱۴۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر