قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: HH۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۲۰۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۸۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۴۲۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر