قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۱:۵۵

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۱:۵۵

۱۷۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۲۲۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۵۰

۵۸۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۵۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۵۰

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۲۲۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۲:۵۰

۶۵۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۹۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۱۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۱۸۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۱۹۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: HH۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۹۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره پرواز: ۴۵۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر