قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۳۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۶:۱۵

۴۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۳۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۶:۱۵

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۲۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۶:۵۵

۲۷۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۲۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۶:۵۵

۲۴۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کارون (نفت)

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۲۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۶:۵۵

۲۲۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: I۳۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۲۰۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۵۶۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۲۲۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: QB۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۰:۳۵

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۱۲۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۰:۳۵

۲۰۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۳۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۴۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: HH۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۲۲۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۲۲۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره پرواز: ۶۲۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
اصفهان
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر