قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۰:۱۵

۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۰:۱۵

۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۰۰

۱۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۰۰

۱۵۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ساها

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۱۵

۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ساها

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۱۵

۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۷۷۹,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

آتا

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۱۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۸۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

سپهران

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۱۹۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۱۵۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۲۹۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۱۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۱۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۷۷۹,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۱۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر