قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۳۱۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
08:05
کیش

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:20
کیش

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:55
کیش

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

نفت ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۵۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:55
کیش

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
16:35
کیش

۶۹۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
16:35
کیش

۵۸۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
کیش

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:15
کیش

۵۱۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:20
کیش

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:30
کیش

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:45
کیش

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۴۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
18:55
کیش

۵۴۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۷۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:15
کیش

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
کیش

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
کیش

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
کیش

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۹۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
کیش

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
کیش

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۸۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
کیش

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

معراج

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:25
کیش

۴۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر