قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۳۰

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۲۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۲۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۴۵

۳۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۹۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۷۷۹,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۳۲۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۲۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۰۵

۳۳۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۳۲۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۱۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۷۷۹,۳۹۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر