قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۴۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:15
کیش

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:55
کیش

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:55
کیش

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
12:45
کیش

۳۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:00
کیش

۱۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:00
کیش

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
14:15
کیش

۶۵۱,۳۲۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
17:40
کیش

۵۴۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
کیش

۵۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
کیش

۱۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
کیش

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
کیش

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:45
کیش

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
کیش

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
کیش

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
کیش

۲۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
کیش

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
کیش

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
کیش

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
کیش

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
کیش

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:45
کیش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:45
کیش

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:45
کیش

۱۹۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:45
کیش

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:45
کیش

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:45
کیش

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:45
کیش

۲۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:45
کیش

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر