قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۴۰۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۶۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۵۶۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۹۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۸۸۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۳۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۴۳۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۳۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر