قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۳۷۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۰۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۲۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۶۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۹۶۲,۳۷۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۵

۳۹۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۴۰۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۳۳۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۱۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۳۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۱,۱۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۱,۰۴۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۰۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۴۵

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۸۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر