قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۰۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۴۰

۵۳۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۵۰

۶۰۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۵۰

۸۹۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۹:۲۰

۵۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۹:۲۰

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۸۰۹۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۱:۵۰

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۵۹۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۵۵

۵۱۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۵۵

۵۳۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۱,۰۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۵۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۵۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۵۱۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۵۰

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۶۲۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۵۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۶۱۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۶۸۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: VR۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۰۵

۵۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: VR۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۰۵

۵۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: VR۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۰۵

۵۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۰۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۵۹۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۰۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۷۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر