قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۰:۳۵

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۶۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۳۵۰,۰۴۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۴۵

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۴۵

۹۶۲,۳۷۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۳۳۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۳۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۴۲۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۴۵۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۴۸۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۵۲۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۵۶۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۴۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۹۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۷۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۳۷۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۴۷۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۴۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۳۰

۶۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۷۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: JI۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۷۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

معراج

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۷۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۴۰۳,۷۶۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۰۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۱۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۰۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۷۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۷۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: VR۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۰۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر