قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۲۰

۲۶۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۲۰

۲۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۲۰

۲۶۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۰۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۴۰

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۵۰

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۵۰

۲۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۸۰۹۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۸۰۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۲۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۸۰۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۸۰۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: VR۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۵۰

۲۶۷,۶۴۶ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۵۰

۲۶۵,۱۱۹ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۵۰

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۹:۲۰

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۹:۲۰

۲۶۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۹:۲۰

۲۹۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۶۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۹:۲۰

۳۲۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۸۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۷۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۶۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۲۸۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۲۶۷,۶۴۶ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۲۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۵۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۴۵

۲۶۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: VR۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۵۵

۲۶۷,۶۴۶ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: VR۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۵۵

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: VR۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۵۵

۲۶۵,۱۱۹ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۵۵

۲۹۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۳۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۵

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۵

۴۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۵

۲۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۹۹۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۳۵

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۲۶۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۱۰۴۳C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۹۶۳,۳۷۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۸۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۶۷,۶۴۶ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۶۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۶۵,۱۱۹ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۶۷,۶۴۶ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۵۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۲۶۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۲۳۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

معراج

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: JI۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۲۶۷,۶۴۶ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۵۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۹۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر