قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۵۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۶:۲۰

۴۱۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۰۵

۴۹۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۰۵

۴۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۰۷:۰۵

۴۶۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۰:۳۰

۴۶۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۶۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۰۰

۴۶۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۴۹۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۸۲۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۹۹۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: JI۲۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۴۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۳۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۴:۲۰

۵۲۵,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۴۶۳,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۴۵

۴۳۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۴۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۰۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۴۰۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۹۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۰۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۴۳۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۹۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۰۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۰۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: VR۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۷۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۲۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: I۳۵۷۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۲۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: QB۱۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۴۹۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۵۸۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۴۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر