قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۵

۴۹۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۵۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۵۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۵۰

۵۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۵۶۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۵۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۵۱۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۳۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۷۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۳۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۴۶۱,۲۹۷ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۵۶۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۵۳۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ZV۴۰۱۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۱۵

۵۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۵۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۱۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۴۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۸۱۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۸۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۸۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۱۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۳:۵۹

۶۱۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر