قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۷:۴۰

۱,۲۹۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۱۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۲۲۳,۶۴۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۱۳۸,۱۵۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: Y۹۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۱۸۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شماره پرواز: ۷۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
کیش
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر