قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: I۳۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: I۳۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۶۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۷۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: I۳۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۶۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۷۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۹۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۵۵

۶۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۲۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۲۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: IV۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۲۵

۷۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۷۵۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۷۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۶۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۷۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۳۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۵۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۹۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شماره پرواز: ۴۳۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۴۰

۶۹۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر