قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
06:05
مشهد

۲۲۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
06:05
مشهد

۳۸۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
06:05
مشهد

۳۳۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
06:20
مشهد

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:20
مشهد

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:25
مشهد

۱۸۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کیش ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۷۱۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:25
مشهد

۲۱۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
07:40
مشهد

۴۲۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:40
مشهد

۱۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:40
مشهد

۲۲۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
07:40
مشهد

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
08:15
مشهد

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
08:15
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۱۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
08:25
مشهد

۴۰۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:20
مشهد

۲۰۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
09:20
مشهد

۳۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:20
مشهد

۲۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:00
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:05
مشهد

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:05
مشهد

۱۷۴,۹۵۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:40
مشهد

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:15
مشهد

۱۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:15
مشهد

۱۶۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:15
مشهد

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:45
مشهد

۲۶۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:50
مشهد

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:45
مشهد

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۲۶۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
13:45
مشهد

۵۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:15
مشهد

۲۲۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
14:30
مشهد

۳۶۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:30
مشهد

۳۲۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
14:30
مشهد

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:45
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:30
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۹۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:05
مشهد

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
مشهد

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
مشهد

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:30
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:35
مشهد

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:50
مشهد

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:05
مشهد

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:05
مشهد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:45
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:00
مشهد

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:00
مشهد

۱۹۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:00
مشهد

۱۴۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:30
مشهد

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۹۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:30
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر