قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۰۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

معراج

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۱۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۵

۲۴۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۵

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۵۳۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۱۹۲,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۸۰۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۸۰۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۴۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۰۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۲۵

۲۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۳۰

۲۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: I۳۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۱۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۱۵

۱۷۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۲۰

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۲۰

۱۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۲۰

۱۷۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر