قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۴C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۷:۳۵

۲۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۳۵

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۰C
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۳۵

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۰۰

۱۸۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۰۰

۳۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۰۰

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۵۰

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۵۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

پویا ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۱:۱۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۵
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۷۳۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۲۹۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۵
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۸۰۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۶۶۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۵۲۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۲۸۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۱۹۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۵۱۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۱۰

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

معراج

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۵

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۶۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۶۱۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۱۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۱۹۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر