قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
مشهد

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
مشهد

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
مشهد

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
مشهد

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:40
مشهد

۵۹۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۹۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
مشهد

۵۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
مشهد

۵۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۹۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
مشهد

۵۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:55
مشهد

۳۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:55
مشهد

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
مشهد

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کیش ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:45
مشهد

۵۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۱۲۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۱۲۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:50
مشهد

۳۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

آتا

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:50
مشهد

۳۵۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
مشهد

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
مشهد

۳۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
مشهد

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
مشهد

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۱۲۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۴۰۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۳۶۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۱۲۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۱۲۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:20
مشهد

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:30
مشهد

۳۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر