قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:30
مشهد

۱۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:50
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:50
مشهد

۲۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
08:00
مشهد

۳۵۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
08:00
مشهد

۳۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
08:00
مشهد

۵۴۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۹۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:40
مشهد

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۹۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:40
مشهد

۳۰۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:00
مشهد

۲۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۹۶۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
11:00
مشهد

۲۱۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
12:15
مشهد

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:00
مشهد

۴۲۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۴۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:30
مشهد

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:40
مشهد

۲۴۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:40
مشهد

۲۲۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:45
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:45
مشهد

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
14:55
مشهد

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:10
مشهد

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:10
مشهد

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:35
مشهد

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:45
مشهد

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:45
مشهد

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:45
مشهد

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۹۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
15:45
مشهد

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
16:25
مشهد

۵۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:25
مشهد

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:25
مشهد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۰۰۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:15
مشهد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۳۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:50
مشهد

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:15
مشهد

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
مشهد

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:30
مشهد

۳۰۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
19:40
مشهد

۴۳۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
19:40
مشهد

۴۷۴,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:30
مشهد

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:35
مشهد

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:35
مشهد

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
مشهد

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:00
مشهد

۱۷۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:20
مشهد

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۲۳۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:15
مشهد

۲۵۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۷۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:40
مشهد

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۱۶۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۲۰۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۱۴۸,۵۷۲ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:20
مشهد

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر