قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۴۰

۳۴۷,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۴۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۱۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

پویا ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

پویا ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۳۱۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۴۵

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۵۵

۳۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

قشم ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۳۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۹۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۷۳۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۹۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۶۷۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۹۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۵

۳۵۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۵

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۸۰۴*
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۵

۲۷۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۸۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۸۰۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۵۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۸۰۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۲۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۷۱۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۳۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۳۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر