قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:00
مشهد

۴۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:00
مشهد

۴۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:00
مشهد

۴۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:15
مشهد

۶۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۷۰۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:50
مشهد

۵۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:50
مشهد

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:50
مشهد

۴۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
مشهد

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
مشهد

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۴۷۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:15
مشهد

۵۱۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:30
مشهد

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

تابان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:30
مشهد

۴۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر