قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۷۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۳۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۹۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۴۹۹,۷۰۸ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۵۳۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۵۱۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۵۱۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۵۱۶,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۳۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۰۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: I۳۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۰۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۹۶۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۵۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۳۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۱۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر