قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۸۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۶:۰۵

۴۸۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۸۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۶:۰۵

۸۵۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۸۱
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۶:۰۵

۹۴۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۷:۰۰

۱,۱۱۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۷:۰۰

۹۱۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۷:۰۰

۵۹۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۷:۰۰

۵۴۳,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۱۰

۴۷۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۱۰

۴۵۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۱۰

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۰۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۳۵

۴۷۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۲۵

۴۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۵۰۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۵۲۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۵۵۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۵۷۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۵

۵۹۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۵

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۶۰۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۰۰

۴۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۱۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۱۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۰۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۳۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۴۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۶۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر