قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۶۹۱,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۷۲۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۵۹۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۵۷۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۱۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۶۲۴,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۶۴۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۶۹۸,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۷۲۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۷۴۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۳۵

۶۷۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۷۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۵۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۳۴۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۷۱۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۳۷۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۰۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۶۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۳۷۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۳۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۸۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۳۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۹۶۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۵۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۳۲۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۲۰

۳۴۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۵۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۴۵,۱۵۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۵۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۴۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۷۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: HH۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر