قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۱۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۵۲۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

قشم ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۱۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۴۷۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۰۰,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: HH۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: HH۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۳۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: HH۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: HH۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: HH۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۴۵۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: HH۶۲۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: IV۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۳۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: IV۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۱۳,۰۵۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: IV۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۶۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: IV۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۰۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: IV۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۴۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۲۵

۴۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۲۵

۷۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۳۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۴۰۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۹۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۱۵

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۶۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۰۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۴۹۰,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۹۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر