قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۱۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۴۰

۸۳۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۰۰

۸۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۰۰

۸۷۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۱۵

۱,۰۰۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۱۵

۱,۰۴۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۰:۱۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۱:۴۰

۸۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۱:۴۰

۹۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۸۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۸۳۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۸۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۳۰

۸۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

وارش

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۵۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۸۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۵

۹۰۱,۸۵۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۵

۹۰۱,۸۵۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۵

۸۹۱,۸۵۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۲۵

۹۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۸۴۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۸۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۴:۳۰

۸۲۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۹۳۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۹۷۱,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

معراج

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۸۰۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۳۰

۱,۰۰۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۸۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۸۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۸۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۷۹۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IV۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۹۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۹۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۹۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۹۱۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IV۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۶:۲۵

۸۷۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۹۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۱,۰۵۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۳۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۴۵

۱,۰۷۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۱,۰۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۱,۰۱۷,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۱,۰۶۴,۱۴۵ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: HH۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۹۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: HH۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۹۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: HH۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۳۰

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر