قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۳۰

۴۲۳,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۳۰

۴۰۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: I۳۵۶۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۳۵

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۵۵

۴۲۱,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۸:۵۵

۴۵۸,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۰۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۱۵

۴۶۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۹۹۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۲۵

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۵۵

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۵۵

۴۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۵۵

۶۰۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۰۹:۵۵

۴۹۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۲:۱۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۸۱۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۳:۰۰

۸۱۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۶۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۶۴۱,۵۵۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۶۶۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۶۴۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۶۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۶۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۶۶۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۷۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۵۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۶۲۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۷۹۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۵۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۷:۱۵

۵۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۶۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IRZ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۲۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۱۷۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۱۵

۵۳۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۰۵۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۵۴۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۹۶۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۶۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۱,۵۶۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۰۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۲۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۶۱۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۲۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۶۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۴۳۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۰:۳۵

۵۷۶,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: IV۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۴۵,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۰۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۶۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۹۰۷,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۹۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۷۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۵۶۱۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۵۷۲,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: HH۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: HH۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۲۵,۱۵۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۹۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۶۱۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۸۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

تابان ایر

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
شماره پرواز: ۶۳۴۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
مشهد
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر