قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:00
شیراز

۱۸۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:00
شیراز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:00
شیراز

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:00
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
16:15
شیراز

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:15
شیراز

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:55
شیراز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:55
شیراز

۱۶۳,۵۰۲ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:55
شیراز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:55
شیراز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:55
شیراز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:35
شیراز

۱۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
18:40
شیراز

۳۱۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
18:40
شیراز

۳۱۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:50
شیراز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:50
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:50
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:50
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:50
شیراز

۱۵۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۸۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
شیراز

۱۹۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:10
شیراز

۳۱۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:10
شیراز

۳۴۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
شیراز

۱۴۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
شیراز

۱۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر