قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
07:00
شیراز

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
07:00
شیراز

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:00
شیراز

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
07:25
شیراز

۳۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:30
شیراز

۳۰۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:30
شیراز

۳۳۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
11:00
شیراز

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
11:00
شیراز

۳۶۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
13:40
شیراز

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
13:40
شیراز

۳۹۳,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۸۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
13:40
شیراز

۳۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:05
شیراز

۱۸۵,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:10
شیراز

۲۷۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:10
شیراز

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:00
شیراز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:25
شیراز

۲۱۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:25
شیراز

۱۹۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:30
شیراز

۱۴۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:30
شیراز

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:40
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:40
شیراز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:40
شیراز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
18:40
شیراز

۴۰۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
18:40
شیراز

۴۰۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:45
شیراز

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:45
شیراز

۱۸۱,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
شیراز

۳۳۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
شیراز

۳۷۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:10
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:10
شیراز

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:10
شیراز

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:10
شیراز

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

آتا

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:10
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:10
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:10
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
شیراز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
شیراز

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
شیراز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۹۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
شیراز

۱۹۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۳۹۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
شیراز

۱۶۸,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:30
شیراز

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:30
شیراز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۵۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر