قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
08:25
شیراز

۲۴۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
08:25
شیراز

۲۶۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
10:20
شیراز

۳۱۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
12:55
شیراز

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:05
شیراز

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:15
شیراز

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۲۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:15
شیراز

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

تابان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۶۲۶۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
17:55
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:45
شیراز

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
19:45
شیراز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:20
شیراز

۳۷۲,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
21:25
شیراز

۳۱۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:45
شیراز

۱۹۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
22:45
شیراز

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
23:40
شیراز

۴۰۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:55
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:55
شیراز

۱۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:55
شیراز

۱۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:55
شیراز

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر