قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۹:۳۰

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۴۹۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۴۷۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۱:۲۵

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۳:۱۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۳:۳۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۳۲۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۳:۴۰

۳۰۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۵۰

۲۷۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۸۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۳۰۲,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر