قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۵۵

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۱۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۱۸۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۲۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۳۰۸,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۲۲۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۵

۲۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۴۲۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۲۴۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۳۲۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۲۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۰

۱۹۳,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۰

۱۷۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر