قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۴۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۹:۵۰

۴۹۰,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۸۴۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۹:۵۰

۴۷۹,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۱:۵۵

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۳۷۷۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۱:۵۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۰

۲۶۷,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۵
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۶۴۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۲۵
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۴۲۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۳۰

۳۵۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۲۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۲۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

چارتر

ساها

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۵

۲۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۵۹۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۳۰

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۲۰,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر