قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
09:00
شیراز

۵۵۹,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
09:00
شیراز

۴۷۴,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:00
شیراز

۳۸۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
09:30
شیراز

۳۳۹,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۷۸۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
13:40
شیراز

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:05
شیراز

۳۵۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:05
شیراز

۲۷۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

قشم ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
16:10
شیراز

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:00
شیراز

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:00
شیراز

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:30
شیراز

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
18:30
شیراز

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:00
شیراز

۳۰۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:25
شیراز

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:25
شیراز

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:25
شیراز

۳۰۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:25
شیراز

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
20:25
شیراز

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
شیراز

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
شیراز

۳۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

چارتر

کیش ایر

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:00
شیراز

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۳۹۱۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:10
شیراز

۳۴۶,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
23:30
شیراز

۴۰۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
23:30
شیراز

۴۰۸,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
23:30
شیراز

۴۰۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۲۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

سپهران

جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
شماره پرواز: ۴۳۰۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
23:40
شیراز

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر