قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۵۰

۵۱۶,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۵۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۸۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

چارتر

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۰

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۰۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

چارتر

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

چارتر

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۰۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۱۰

۳۳۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

چارتر

کیش ایر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
شماره پرواز: ۷۱۵۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۳۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر