قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۵۴۸,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۷۰۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۴۰

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۵۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۳۹۴,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۳۶۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۴۲۶,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۵

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

معراج

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۲۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۵

۳۸۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۵

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۳۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۳۶۸,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۱۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۵

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۷۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۱۰

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۵

۴۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر