قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۶۱۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۴۴۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۳۸۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۴۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۳۶۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ساها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۵۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۴۱۰,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۳۱۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۲۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۴۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۱۰

۳۹۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۲۹۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۴۷۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۴۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۰۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره پرواز: ۵۷۰۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۰۰

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر