قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۲۳۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۰۵

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۰۳۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۱۵

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۸:۲۵

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۸:۲۵

۲۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۹:۵۰

۲۳۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۰

۲۳۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

زاگرس

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۰۵,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۹۴,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۱۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۰۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۶۹۰۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۰۰

۲۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ساها

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۲۰۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: I۳۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۰۰

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: QB۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۵۲۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۲۶۵,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۵۲۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۱۶,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ماهان ایر

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۵۲۹
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۷۶۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۸۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۶۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۲۲۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر