قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۵۸۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۶:۵۵

۲۱۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۱۵

۲۶۲,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۱۵

۸۰۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۱۵

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۶
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۱۵

۹۸۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۲۵۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۳۵۷,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۳۹۰,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۴۲۳,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۴۵۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۴۸۹,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۵۲۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۵۵۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۵۸۷,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۶۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۲۵

۲۹۲,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۵۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۴۰

۳۱۱,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۵۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۷:۴۰

۲۶۱,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

قشم ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۲۹۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۹:۱۰

۲۸۱,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۹:۴۰

۲۹۴,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

سپهران

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۱۵

۲۹۷,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۵

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۵

۴۳۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ایران ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۲۸
کلاس پروازی: بیزینس
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۵

۹۸۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۲۹۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۲۹۹,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۲۹۲,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۳۵

۳۲۲,۳۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۳۸۶,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ماهان ایر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۱۰۸۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۰۰

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۴۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: FP۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۶۷,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

Par Avion

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۵

۵۴۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آسمان

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۳:۴۰

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر