قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

تابان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۶۲۸۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۶:۱۰

۳۲۸,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

ایران ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۳۲
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۶:۳۵

۳۷۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ماهان ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۰۸۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۰۹:۳۰

۵۳۵,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۸۴۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۴۹۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۸۴۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۰۵

۴۷۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IV۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۶۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IV۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۹۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IV۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۵۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۴۸۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۵۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

کاسپین ایر

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۰۰

۵۲۰,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۴۹۴,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۵۱۶,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

معراج

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۲۸۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۱۰

۵۳۹,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۵۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: IRZ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۵۷۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۵

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۴۷۴,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر