قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

ساها

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۲۵,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۶۲,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۹۹,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۸۴۹,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۸۷۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۹۱۱,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آتا

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۷۴۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

پارس

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۴۴۴۰
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۳۰

۹۴۱,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۲۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۸۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۵۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۸۸,۸۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۰

۸۲۵,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر