قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۵۸۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۳۷,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

وارش

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: VR۵۸۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۶۳۴,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۶۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۶۶۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۶۴۵,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آسمان

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۵۰

۶۲۷,۵۰۰ تومان

ظرفیت ۶ نفر