قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۸۲۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۸۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۸۵۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

تابان ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۶۲۴۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۳۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۷۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۹۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۷۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۸۸۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۷۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۹۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
شماره پرواز: ۷۴۳۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۴۰

۹۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر