قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IV۰۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۵:۲۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: IRZ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۳۵

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۹۱۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۹۱۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: I۳۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۴۰

۹۰۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۸ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
شماره پرواز: ۷۴۰۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۴۰

۹۴۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر